Richtlijnen

Chronische Aangezichtspijn

Deze richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, samen met 16 beroepsverenigingen. De richtlijn biedt aanknopingspunten voor goede zorg. Hoewel een aantal vormen van aangezichtspijn in de loop van de tijd minder ernstig wordt, kan aangezichtspijn ook zeer ernstig worden. Langer bestaande aangezichtspijn valt vanuit psychiatrisch perspectief onder de classificatie SOLK en onder de diagnose (somatoforme) pijnstoornis gebonden aan zowel psychische factoren als een somatische aandoening 307.80 DSM IV (F45.5 in ICD-10).  Het is van belang snel de juiste multidisciplinaire behandeling in te stellen. 

Chronische recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen

Richtlijn voor chronische recidiverende hoofdpijn zonder neurologische afwijkingen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Deze richtlijn geldt niet voor recent (bij migraine 1ste aanval en bij spanningshoofdpijn eerste 3 maanden) ontstane hoofdpijn.

Chronische vermoeidheid

Met ondersteuning van het CBO hebben de volgende verenigingen een richtlijn CVS ontwikkeld: Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde en de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap. Deze richtlijn (chronisch vermoeidheidssyndroom) is gedateerd: 2013. Een recenter overzicht wordt gegeven in het in 2018 verschenen advies van de Gezondheidsraad.

Hypochondrie

Richtlijnen voor hypochondrie staan in de Multidisciplinaire Richtlijn Angststoornissen, uitgegeven door het Trimbosinstituut. In deze evidence based richtlijn vindt u adviezen, aanbevelingen en handelingsinstructies voor diagnostiek en behandeling van volwassen cliënten met hypochondrie.

Lage rugpijn

Deze Engelstalige NICE richtlijn geeft aanbevelingen voor het vroege management (zes weken-12 maanden) van patiënten met  aanhoudende niet specifieke lage rugpijn binnen de National Health Service in Engeland en Wales.

En de CBO richtlijn is een document met aanbeveling  en handelingsinstructies bij patiënten met a-specifieke lage rugpijn (algemeen).

De richtlijn van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) omvat het fysiotherapeutisch diagnostisch en therapeutisch proces bij patiënten met lage-rugpijn. Manuele therapie is buiten beschouwing gelaten omdat hiervoor specifieke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn.

Pijn syndroom, complex regionaal

Deze CBO richtlijn geeft aanbevelingen voor de dagelijkse praktijkvoering en berust op wetenschappelijk onderzoek en de aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch, paramedisch en psychologisch handelen bij patiënten met CRPS-I.
Daarnaast kunt u ook kijken in de richtlijnendatabase (complex regionaal pijn syndroom)

Prikkelbare darm syndroom

In de richtlijn Nederlands Huisartsen Genootschap staan aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van volwassen patiënten met prikkelbare darmsyndroom (PDS) in de eerste en tweede lijn. De richtlijn gaat ook in op de behandeling door andere zorgverleners dan huisartsen zoals psychologen en diëtisten. Ook een aantal sociaal-economische aspecten van PDS komt aan bod.

De Engelstalige NICE richtlijn geeft aanbevelingen voor de behandeling en diagnostiek van mensen met PDS binnen de National Health Service in Engeland en Wales. Het gaat vooral in op het stellen van de diagnose,verwijzing naar de tweede lijn, leefstijl adviezen, medicijnen en psychologische interventies.

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en Somatoforme Stoornissen

De CBO richtlijn (multidisciplinair) Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen, uitgegeven door het Trimbosinstituut, gaat in op diagnostiek, op het hanteren van patiëntprofielen en op het inzetten van behandeling en case-management volgens een stepped-care principe in diverse behandelsettingen. Behandelaars kunnen met deze richtlijn beslissingen nemen ten aanzien van diagnostiek, behandeling en case-management van SOLK en Somatoforme Klachten op basis van wetenschappelijke evidentie en/of good clinical practice.

De SOLK richtlijn van het Nederlands huisartsen genootschap biedt de huisarts handvatten hoe om te gaan met patiënten met klachten bij wie na medisch onderzoek geen ziekte of lichamelijke afwijking te vinden is.

Whiplash

De EBRO richtlijn geeft aanbevelingen voor de dagelijkse praktijkvoering en berust op wetenschappelijk onderzoek en de aansluitende meningsvorming gericht op het vaststellen van goed medisch, paramedisch en psychologisch handelen bij patiënten met Whiplash (WAD, graad I en II). De richtlijn biedt ook aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen ter bevordering van implementatie.

De Zorgstandaard Conversiestoornis (Kwaliteitsontwikkeling GGz, 2017) betreft zowel volwassenen als jeugdigen

De zorgstandaard conversiestoornis beschrijft vanuit het perspectief van patiënten en naasten wat onder goed professioneel handelen (goede zorg) wordt verstaan bij een functioneel-neurologisch symptoomstoornis / conversiestoornis. De meest actuele kennis vormt hierbij het uitgangspunt. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (evidence based), maar ook over praktijkkennis (practice based) en de voorkeuren van patiënten en naasten (experience based).

De Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK)

De nieuwe Zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimale vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK. Naast de inhoudelijke aspecten van zorg, behandelt de zorgstandaard ook hoe de zorg georganiseerd moet zijn. De zorgstandaard benadrukt: SOLK is een werkhypothese, geen diagnose. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat lichaam en geest niet zijn te scheiden. Voor zowel zorgverleners als voor patiënten dient dit het uitgangspunt te zijn van de behandeling.
De zorgstandaard SOLK bouwt voort op de multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten en Somatoforme stoornissen en de daarvan afgeleide NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten.

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen

In de definitieve versie richtlijn SOLK   betrouwbare kennis over de diagnose en behandeling van somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij kinderen. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie, prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft de teksten in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen opgesteld en spant zich in om de informatie zo actueel mogelijk te houden.