•   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Wilt u Ozempic kopen in België zonder recept? Ozempic is een injecteerbare oplossing in een cartridge. Het is een receptplichtig geneesmiddel (klasse A) op basis van semaglutide en behoort tot de therapeutische subklasse van hypoglykemiemiddelen, d.w.z. 1 voorgevulde pen van 1,5 ml + 4 naalden.

Wat is het doel van Ozempic? Waarom wordt het gebruikt?

Naast dieet en lichaamsbeweging is Ozempic goedgekeurd voor de behandeling van mensen met diabetes mellitus type 2 die niet goed wordt beheerd.

 • wanneer toediening van metformine ongeschikt wordt geacht wegens intolerantie of contra-indicaties, als monotherapie
 • als aanvulling op andere diabetesmedicijnen.
 • voor informatie over onderzoekspopulaties, effect op bloedglucosebeheer en cardiovasculaire voorvallen, en resultaten van klinisch onderzoek.

*Ozempic is binnenkort verkrijgbaar bij onze partnerapotheek, maar in de tussentijd is Saxenda een even doeltreffende vervanger.

DOSERING EN TOEDIENING

Hoe gebruik je Ozempic na aankoop in België? Dosering en toediening

Dosering

De initiële dosering van semaglutide is 0,25 mg eenmaal per week. De dosering moet worden verhoogd tot 0,5 mg eenmaal per week na 4 weken. Om de glykemische controle verder te verbeteren, kan de dosering worden verhoogd tot 1 mg eenmaal per week na ten minste 4 weken van 0,5 mg eenmaal per week.

Semaglutide 0,25 mg is geen onderhoudsdosis. Doses van meer dan 1 mg per week worden niet aanbevolen.

De dosering van metformine en/of thiazolidinedion kan worden gehandhaafd wanneer Ozempic wordt toegevoegd aan een continue behandeling met metformine en/of thiazolidinedion.

Om het risico van hypoglykemie te verminderen wanneer Ozempic wordt toegevoegd aan een continue behandeling met sulfonylureum of insuline, moet de dosis sulfonylureum of insuline worden verlaagd.

Zelfcontrole van de bloedglucose is niet nodig om de dosering van Ozempic te wijzigen. Zelfcontrole van de bloedglucose kan echter noodzakelijk zijn bij het starten van een behandeling met Ozempic in combinatie met een sulfonylureum of insuline om de dosering van het geneesmiddel aan te passen en het risico van hypoglykemie te verminderen.

Dosering niet nageleefd

Als een dosis wordt gemist, moet deze zo snel mogelijk worden toegediend, maar niet later dan vijf dagen nadat deze was toegediend. De gemiste dosis moet niet worden gegeven als er meer dan 5 dagen zijn verstreken, maar de volgende dosis moet worden gegeven op de dag dat deze moest worden gegeven. In elk geval kunnen de patiënten dan hun normale schema van eenmaal per week doseren voortzetten.

Bijzondere populaties

Ouderen

Leeftijdsgebonden dosisaanpassing is niet nodig. Er is weinig ervaring met de behandeling van mensen ouder dan 75 jaar.

Verslechtering van de nierfunctie

Bij mensen met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis is geen doseringsaanpassing nodig. Er is weinig ervaring met semaglutide bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis. Patiënten met nierziekte in het eindstadium mogen semaglutide niet gebruiken.

Verslechtering van de leverfunctie

Voor personen met een verminderde leverfunctie is geen doseringsaanpassing nodig. Semaglutide is niet uitgebreid gebruikt bij personen met een ernstige leverfunctiestoornis. Voorzichtigheid is geboden bij toediening van semaglutide aan dergelijke personen.

Pediatrische patiënten

De werkzaamheid en veiligheid van semaglutide bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn nog niet aangetoond. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Toedieningsstrategie

Onafhankelijk van maaltijden, na het kopen van Ozempic in België zonder recept, moet het eenmaal per week op elk moment van de dag worden toegediend.

Subcutane injecties van Ozempic worden gegeven in de bovenarm, dij of maag. De injectieplaats kan worden veranderd zonder dat de dosering hoeft te worden aangepast. Intramusculaire of intraveneuze toediening van Ozempic wordt niet aanbevolen.

Indien nodig kan de dag van wekelijkse toediening worden gewijzigd, mits er minimaal 3 dagen (meer dan 72 uur) tussen de doses. Zodra een nieuwe doseringsdag is vastgesteld, moet de dosering eenmaal per week worden voortgezet.

CONTRA-INDICATIES

Wanneer mag Ozempic niet worden gebruikt?

Overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen of het werkzame bestanddeel.

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Wat moet ik weten voordat ik Ozempic in België koop zonder recept?

Semaglutide mag niet worden gebruikt door patiënten met type 1 diabetes, en het mag niet worden gebruikt om diabetische ketoacidose te behandelen. Semaglutide vervangt insuline niet.

Semaglutide wordt niet aanbevolen bij patiënten met NYHA klasse IV congestief hartfalen, omdat er geen ervaring is met deze populatie.

Invloed op het spijsverteringsstelsel

Het gebruik van GLP-1 receptor agonisten is in verband gebracht met gastro-intestinale bijwerkingen. Aangezien misselijkheid, braken en diarree kunnen leiden tot uitdroging, wat op zijn beurt kan leiden tot een verminderde nierfunctie, moet hiermee rekening worden gehouden bij de behandeling van patiënten met een verminderde nierfunctie.

Acute pancreatitis

Het gebruik van GLP-1 receptor agonisten is in verband gebracht met acute pancreatitis. De typische symptomen van acute pancreatitis moeten aan de patiënten worden uitgelegd. Als acute pancreatitis wordt vastgesteld, mag semaglutide in België niet opnieuw worden gestart, het moet worden gestopt als pancreatitis wordt vermoed. Patiënten met een klinische voorgeschiedenis van pancreatitis moeten met voorzichtigheid worden behandeld.

Hypoglykemie

Patiënten die semaglutide gebruiken in combinatie met een sulfanilureum of insuline kunnen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van hypoglykemie. Bij aanvang van de behandeling met semaglutide kan de dosis sulfanilureum of insuline worden verlaagd om het risico op hypoglykemie te verminderen.

Diabetische retinopathie

Bij patiënten met diabetische retinopathie die worden behandeld met insuline en semaglutide is een verhoogd risico op ziektegerelateerde complicaties aangetoond. Toen semaglutide in België werd toegediend aan mensen met diabetische retinopathie die met insuline werden behandeld, Voorzichtigheid is geboden. Deze patiënten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd en behandeld volgens de medische aanbevelingen. Een voorbijgaande verslechtering van de diabetische retinopathie is in verband gebracht met een snelle verbetering van de glykemische controle, hoewel andere processen niet kunnen worden uitgesloten.

Natriumgehalte

Dit geneesmiddel is in wezen “natriumvrij”, aangezien elke dosis slechts 23 mg, of minder dan 1 mmol, natrium bevat.

INTERACTIES

Welke geneesmiddelen op recept, vrij verkrijgbare middelen of voedingsmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Ozempic?

Semaglutide vertraagt de maaglediging en kan de snelheid vertragen waarmee orale geneesmiddelen die tegelijkertijd worden ingenomen, worden geabsorbeerd. Patiënten die orale geneesmiddelen nemen die een snelle gastro-intestinale absorptie vereisen, moeten semaglutide met voorzichtigheid innemen.

Paracetamol

Met behulp van de farmacokinetiek van paracetamol in een routine maaltijdtest werd aangetoond dat semaglutide de snelheid van maaglediging vertraagt. Na gelijktijdig gebruik van 1 mg semaglutide daalden de AUC0-60 min en Cmax van paracetamol met respectievelijk 27% en 23%. De totale blootstelling aan paracetamol (AUC0-5h) bleef ongewijzigd. Bij toediening met semaglutide is geen doseringsaanpassing van paracetamol nodig.

Gebruik van orale anticonceptiva

Semaglutide veranderde de totale blootstelling aan ethinyl estradiol en levonorgestrel niet op een klinisch zinvolle manier wanneer een gecombineerd oraal anticonceptiemiddel (0,03 mg ethinyl estradiol/0,15 mg levonorgestrel) gelijktijdig met semaglutide werd toegediend;ethinyl estradiol/0,15 mg levonorgestrel) gelijktijdig met semaglutide werd toegediend, wordt niet verwacht dat het effect van de orale anticonceptiva zal verminderen. Steady-state blootstelling aan levonorgestrel steeg met 20%, terwijl de blootstelling aan ethinyl estradiol niet werd beïnvloed. Alle verbindingen hadden dezelfde Cmax.

Atorvastatine

Na een enkele dosis atorvastatine had semaglutide geen effect op de totale blootstelling aan atorvastatine (40 mg). De Cmax van atorvastatine daalde met 38%. Deze daling werd niet als klinisch betekenisvol beschouwd.

Digoxine

Na een enkele dosis digoxine had semaglutide geen effect op de totale blootstelling of Cmax van digoxine (0,5 mg).

Metformine

Na toediening van 500 mg metformine tweemaal daags gedurende 3,5 dagen had semaglutide geen effect op de totale blootstelling of Cmax van het geneesmiddel.

Warfarine

Na een enkele dosis van 25 mg warfarine had semaglutide geen effect op de totale blootstelling of Cmax van R-warfarine en S-warfarine, noch beïnvloedde het de farmacodynamische effecten van warfarine zoals bepaald door de International Normalized Ratio (INR). Bij het starten van een semaglutidebehandeling bij patiënten die warfarine of andere cumarinederivaten krijgen, wordt echter regelmatige controle van de INR aanbevolen.

OVERDOSERING

Wat moet u doen bij een overdosis Ozempic?

Klinisch onderzoek heeft overdoseringen aangetoond tot 4 mg in een enkele dosis en tot 4 mg per week. Misselijkheid was de meest gemelde bijwerking. Elke patiënt herstelde volledig zonder problemen.

Er is geen specifiek antidotum voor een overdosis semaglutide. In het geval van een overdosis moet passende ondersteunende zorg worden gestart op basis van de symptomen en klinische aanwijzingen van de patiënt. Aangezien semaglutide een lang halfleven heeft van ongeveer 1 week, kan het belangrijk zijn deze symptomen te controleren en te behandelen. gedurende een langere periode.

BORSTVOEDING EN VERLENING

Kun je Ozempic in België kopen als je borstvoeding geeft of zwanger bent?

Zij die zwanger zijn

Bij gebruik van semaglutide wordt vrouwen in de vruchtbare leeftijd geadviseerd anticonceptie te gebruiken.

Zwangerschap

In dierstudies is reproductietoxiciteit vastgesteld. Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van semaglutide bij zwangere vrouwen. Daarom mag semaglutide niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Semaglutide dient te worden gestaakt indien een patiënt zwanger wenst te worden of indien een zwangerschap optreedt. Semaglutide dient ten minste twee maanden voor een zwangerschapswens te worden gestaakt vanwege de verlengde halfwaardetijd.

Borstvoeding

Er is aangetoond dat Semaglutide wordt uitgescheiden in de moedermelk van zogende ratten. Semaglutide dient niet te worden ingenomen tijdens de borstvoeding, aangezien het risico voor een zogende zuigeling niet volledig kan worden uitgesloten.

Vruchtbaarheid

Het effect van semaglutide op de menselijke vruchtbaarheid is onduidelijk. Bij ratten had semaglutide geen effect op de mannelijke vruchtbaarheid. Bij niveaus gerelateerd aan het gewichtsverlies van de moeder, vertoonden vrouwelijke ratten een toename in de duur van de oestrus en een bescheiden afname in het aantal ovulaties.

GEBRUIK VAN MACHINES EN AUTORIJDEN

Effecten van Ozempic op het vermogen van een persoon’s om machines te bedienen en een auto te besturen

Het vermogen om machines te bedienen of een auto te besturen wordt niet of nauwelijks beïnvloed door semaglutide. Patiënten moeten worden geadviseerd passende maatregelen te nemen om hypoglykemie te voorkomen bij het bedienen van machines en het besturen van een auto wanneer het wordt toegediend in combinatie met een sulfanilureum of insuline.

ACTIVITEITSINDICATOR

Oplossing voor injectie voor ozempic 0,25 mg.

Semaglutide* vertegenwoordigt 1,34 milligram per ml oplossing. 2 mg semaglutide* is opgenomen in 1,5 ml oplossing in elke voorgevulde pen. Elke dosis bestaat uit 0,19 ml oplossing die 0,25 mg semaglutide bevat.

Oplossing voor injectie voor 0,5 mg semaglutide*.

De hoeveelheid semaglutide* is 1,34 milligram per ml oplossing. 2 mg semaglutide* zit in 1,5 ml oplossing in elke voorgevulde pen. Elke dosis bestaat uit 0,37 ml oplossing die 0,5 mg semaglutide bevat.

Ozempic injecteerbare oplossing, 1 mg.

Semaglutide* is 1,34 milligram per ml oplossing. In 3,0 ml oplossing bevat een voorgevulde pen 4 mg semaglutide*. Elke dosis bevat 0,74 ml oplossing met 1 mg semaglutide.

*Een analoog van menselijk glucagon-like peptide-1 (GLP-1) gemaakt uit Saccharomyces cerevisiae-cellen door middel van recombinant-DNA-technologie.

EXCIPIENTEN

 • Natriumfosfaatdihydraat
 • Polyethyleenglycol
 • Fenol
 • Zoutzuur (voor pH aanpassing)
 • Natriumhydroxide (voor pH-aanpassing)
 • Voor injecteerbare preparaten: Water

OPSLAG EN VERVALDATUM

 • Duur : 36 maanden
 • Voor het eerste gebruik in de koelkast bewaren (2°C tot 8°C). Niet in de buurt van koelapparatuur laten.
 • Ozempic mag niet worden bevroren, en als het bevroren is geweest, mag het niet worden gebruikt.
 • Houd de dop op de pen om het geneesmiddel tegen licht te beschermen.

AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING

Een glazen patroon van 1,5 ml of 3 ml (type I glas) met een rubberen (chloorbutyl) plunjer aan het ene uiteinde en een aluminium afsluitdop met een gelamineerde rubberen plaat (broombutyl/polysopreen) aan het andere uiteinde. Een voorgevulde wegwerppen van polypropyleen, polyoxymethyleen, polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreen bevat de volledige patroon.

Dosering van Ozempic per week:
Week Dosering
1-4 0.25 mg
5-8 0.5 mg
9-12 1 mg
13 tot einde behandeling 2 mg

Wat is de prijs van Ozempic in België?

 • Voor 1 Ozempic pen is de prijs : 144,70€
 • Voor 2 Ozempic pennen is de prijs : 246,90€
 • Voor 3 Ozempic pennen is de prijs : 349,90€
 • Voor 4 Ozempic pennen is de prijs : 436,50€
 • Voor 5 Ozempic pennen is de prijs : 521,70€ ( U bespaart 200€ )

Een reactie achterlaten

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.