Spring naar toolbar

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die door NOLK worden verwerkt:
NOLK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u een lidmaatschap met NOLK bent aangegaan. Deze gegevens zijn
door u zelf aan NOLK verstrekt door het aanmeldformulier in te vullen. De gegevens worden vastgelegd in een
database via E-Boekhouden voor de vaststelling van uw lidmaatschap, de facturering, het verzenden van de NOLK
nieuwsbrief (e-mailadres contactpersoon/vertegenwoordiger(s) en voor vermelding op de sociale kaart
(www.nolk.info).
Het telefoonnummer kan gebruikt worden indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren. Het BIG- registratienummer wordt gebruikt ter controle van een van onze lidmaatschapsvoorwaarden.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor een Gewoon Lidmaatschap* worden de volgende gegevens gebruikt:
• Voor- en achternaam incl. titel
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer (vast nummer en/of nummer van GSM)
• E-mailadres
• BIG-registratienummer
• Naam en adres van de instelling waar u werkzaam bent

*Uitleg diverse vormen van lidmaatschap.

Instellingslidmaatschap:
• Naam van de instelling
• Voor- en achternaam incl. titel van de contactpersoon
• Adresgegevens
• Telefoonnummer (vast nummer en/of nummer van GSM)
• Locatiegegevens (voor vermelding op de sociale (land)kaart)
• E-mailadres contactpersoon en namen + e-mailadres vertegenwoordiger(s)
• E-mailadres voor facturering
• BIG-registratienummer van de contactpersoon
• Naam van de bestuurder
• Aantal fte’s

Sociale kaart:
• Naam van de instelling/afdeling/centrum/zorgprogramma
• Korte omschrijving van de instelling/centrum/zorgprogramma
• Aanbod van de instelling/eventuele scholing
• Specificatie doelgroep(en)
• Contactgegevens van de instelling (bezoek-/postadres, telefoonnummer, e-mailadres en adres website)
• Gegevens van de contactpersoon (naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken:
NOLK gebruikt/verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen, zoals uiteengezet onder het kopje
‘Persoonsgegevens die wij verwerken’.

Geautomatiseerde besluitvorming:
NOLK neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van NOLK) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
NOLK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard gedurende uw lidmaatschap bij NOLK. Bij beëindiging
van uw lidmaatschap zijn de persoons- en bedrijfsgegevens niet zichtbaar, tenzij hier om wordt gevraagd i.v.m.
eerder verzonden facturen. Deze facturen moeten namelijk voor onze boekhouding blijven bestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden:
NOLK verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u (bijvoorbeeld om u uit te nodigen voor het NOLK congres) of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
NOLK gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt. U kunt zich hiervoor afmelden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Gegevens inzien en aanpassen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage doen via email:
info@nolk.info Gegevens van de sociale kaart kunt u inzien op de NOLK website. Wijzigingen/aanvullingen daarop
kunt u zenden naar eerder genoemd e-mailadres.
Het up to date houden van de bij ons bekende gegevens valt overigens onder uw eigen verantwoordelijkheid, zoals
bijvoorbeeld het doorgeven van een wijziging van een contactpersoon of adres e.d. Dit geldt zowel voor de gegevens
zoals verwerkt in de database (voor het lidmaatschap) als voor gegevens zoals worden vermeld op de sociale kaart.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door NOLK en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij
van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@nolk.info.

NOLK wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
NOLK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt
dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het
secretariaat van NOLK via e-mailadres: info@nolk.info De administratie van NOLK wordt gevoerd in
E-Boekhouden wat gebeurt in de cloud, waar bevoegde toegang voor nodig is en wat zich in een beveiligde
omgeving bevindt waarin gegevens worden versleuteld. Daarnaast zorgen andere beveiligingsmaatregelen en
firewalls dat uw gegevens beveiligd zijn tegen elektronische inbraken van buitenaf.