•   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Wat is het doel van Rybelsus? Waarom wordt het gebruikt?

Rybelsus kopen in België wordt, naast dieet en lichaamsbeweging, aanbevolen voor de behandeling van mensen met diabetes mellitus type 2 die niet goed worden beheerd, om de controle over de bloedsuikerspiegel te verbeteren:

 • wanneer toediening van metformine ontoereikend wordt geacht als gevolg van intolerantie of contra-indicaties, als monotherapie
 • in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes.
 • Een overzicht van de literatuur over verbanden, effecten op de glykemische controle, cardiovasculaire voorvallen en studiedemografie in klinische proeven.

*Rybelsus is binnenkort verkrijgbaar bij onze partnerapotheek, maar in de tussentijd is Saxenda een even doeltreffende vervanger.

DOSERING EN TOEDIENING

Dosering en toediening van Rybelsus

Dosering

De aanvangsdosering van semaglutide is 3 mg eenmaal daags gedurende één maand. De dosering moet na een maand worden verhoogd tot een onderhoudsdosis van 7 mg eenmaal daags. Om de glykemische controle verder te verbeteren, kan de dosering worden verhoogd tot een onderhoudsdosis van 14 mg eenmaal daags na ten minste één maand in een dosis van 7 mg eenmaal daags.

Semaglutide moet worden ingenomen in doses van maximaal 14 mg per dag. Het is niet raadzaam om twee tabletten van 7 mg in te nemen om de effecten van een dosis van 14 mg te evenaren, aangezien dit niet is onderzocht.

Metformine, een remmer van de natrium-glucose cotransporter type 2 (iSGLT2), een thiazolidinedion, of al deze geneesmiddelen kunnen worden voortgezet wanneer semaglutide aan het dieet wordt toegevoegd.

Om het risico van hypoglykemie te verminderen wanneer semaglutide wordt gecombineerd met een sulfanilureum of insuline, de dosis van de sulfanilureum of insuline worden verlaagd.

Dosisaanpassing van semaglutide vereist geen zelfcontrole van de bloedglucose.

Bij het starten van semaglutide en het verlagen van de insulinedosis is zelfcontrole van de bloedglucose cruciaal om de doses sulfanilureum en insuline aan te passen. Het is raadzaam de insulinedosis geleidelijk te verlagen.

Dosis niet ingenomen

Een gemiste dosis moet worden genegeerd, de volgende dosis moet de volgende dag worden ingenomen.

Bijzondere populaties

Ouderen

Er is geen behoefte aan leeftijdsgebonden dosisaanpassingen. Er is weinig ervaring met de behandeling van mensen ouder dan 75 jaar.

Verslechtering van de nierfunctie

Bij personen met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis is dosisaanpassing niet nodig. Er is weinig ervaring met semaglutide bij personen met een ernstige nierfunctiestoornis. Patiënten met nierziekte in het eindstadium mogen semaglutide niet gebruiken.

Verslechtering van de leverfunctie

Patiënten met een slechte leverfunctie hebben geen dosisaanpassing nodig. Semaglutide is niet uitgebreid gebruikt bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis. Voorzichtigheid is geboden bij de toediening van semaglutide aan dergelijke patiënten.

Pediatrische patiënten

Wees voorzichtig voordat u Rybelsus in België koopt zonder recept, het is niet aangetoond dat het veilig of effectief is bij kinderen of adolescenten onder de 18 jaar. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Toedieningsstrategie

 • Rybelsus is een tablet die eenmaal daags oraal moet worden ingenomen.
 • Op elk moment van de dag moet dit geneesmiddel op een lege maag worden ingenomen.
 • Het moet in zijn geheel worden ingenomen, gevolgd door een glas water (maximaal een half glas water gelijk aan 120 ml). Het is niet bekend of het splitsen, pletten of kauwen van de tabletten de absorptie van semaglutide beïnvloedt.
 • Patiënten moeten ten minste 30 minuten wachten voordat zij eten, drinken of andere orale geneesmiddelen innemen. De absorptie van semaglutide wordt verminderd als patiënten minder dan 30 minuten wachten.

OVERDOSERING

Wat moet u doen als u te veel semaglutide inneemt?

In klinische studies kan overdosering van semaglutide gerelateerd zijn aan spijsverteringsproblemen. Afhankelijk van de symptomen van de patiënt en de klinische aanwijzingen, moet passende ondersteunende zorg worden gestart in geval van overdosering. Aangezien semaglutide een lange halfwaardetijd van ongeveer een week heeft, kan een langdurige beoordeling en behandeling van de symptomen nodig zijn. Er bestaat geen specifiek antidotum voor overdosering van semaglutide.

GYNAECOLOGIE EN BORSTVOEDING

Kun je Rybelsus in België online kopen als je borstvoeding geeft of zwanger bent?

Zij die zwanger zijn

Zwangere vrouwen wordt geadviseerd anticonceptie te gebruiken tijdens de behandeling met semaglutide.

Zwangerschap

In dierstudies is reproductietoxiciteit vastgesteld. Er zijn beperkte gegevens over het gebruik van semaglutide bij zwangere vrouwen. Daarom mag semaglutide niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Semaglutide dient te worden gestaakt indien een patiënt zwanger wenst te worden of indien een zwangerschap optreedt. Semaglutide dient ten minste twee maanden voor een zwangerschapswens te worden gestaakt vanwege de verlengde halfwaardetijd.

Borstvoeding

Semaglutide, natriumsalcaprozaat en/of de metabolieten daarvan zijn uitgescheiden in de moedermelk van zogende ratten. Rybelsus mag niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding, aangezien het risico voor een zogende zuigeling niet volledig kan worden uitgesloten.

Vruchtbaarheid

Het effect van semaglutide op de menselijke vruchtbaarheid is onduidelijk. Bij ratten had semaglutide geen effect op de mannelijke vruchtbaarheid. Bij niveaus gerelateerd aan het gewichtsverlies van de moeder, vertoonden vrouwelijke ratten een toename van de duur van de oestrus en een bescheiden afname van het aantal ovulaties.

GEBRUIK VAN MACHINES EN AUTORIJDEN

Effecten van Rybelsus op het vermogen om machines te bedienen en auto te rijden

Het vermogen om machines te bedienen en auto te rijden wordt niet of minimaal beïnvloed door semaglutide. Patiënten moeten worden geadviseerd passende maatregelen te nemen om hypoglykemie te voorkomen bij het bedienen van machines en het besturen van een auto bij gebruik in combinatie met een sulfanilureum of insuline.

CONTRA-INDICATIES

Wanneer mag Rybelsus niet gebruikt worden?

overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen of voor het werkzame bestanddeel.

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIK

Wat moet ik weten voordat ik Rybelsus in België koop zonder recept?

Traceerbaarheid

De naam en het partijnummer van het ingenomen geneesmiddel moeten nauwkeurig worden gedocumenteerd om de traceerbaarheid van biologische geneesmiddelen te vergroten.

Algemeen

Semaglutide mag niet worden gebruikt bij patiënten met diabetes mellitus type 1 of diabetische ketoacidose. Bij het begin van de behandeling met een GLP-1 receptoragonist is gedocumenteerd dat diabetische ketoacidose is opgetreden bij insulineafhankelijke personen die een snelle ontwenning of dosisverlaging hebben ondergaan.

Volgens de New York Heart Association (NYHA) is er geen ervaring met de behandeling bij mensen met congestief hartfalen van klasse IV, semaglutide wordt daarom niet aanbevolen bij deze patiënten.

Patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan hebben geen ervaring met semaglutide.

Invloed op het spijsverteringsstelsel

Het gebruik van GLP-1 receptor agonisten kan gepaard gaan met gastro-intestinale bijwerkingen die kunnen leiden tot uitdroging en, in zeldzame gevallen, een afname van de nierfunctie. Het mogelijke risico van dehydratie in verband met gastro-intestinale bijwerkingen moet worden besproken met patiënten die semaglutide gebruiken, en zij moeten maatregelen nemen om vochtverlies te voorkomen.

Acute pancreatitis

Het gebruik van GLP-1-receptoragonisten is in verband gebracht met acute pancreatitis. De gebruikelijke verschijnselen van acute pancreatitis moeten aan de patiënten worden uitgelegd. Als pancreatitis wordt vermoed, moet semaglutide worden gestaakt; indien bewezen, mag de behandeling met semaglutide niet worden hervat. Patiënten met een klinische voorgeschiedenis van pancreatitis moeten met voorzichtigheid worden behandeld.

Hypoglykemie

Patiënten die semaglutide gebruiken samen met een sulfanilureum of insuline kunnen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van hypoglykemie. Bij aanvang van een semaglutidebehandeling kan de dosis sulfanilureum of insuline worden verlaagd om het risico op hypoglykemie te verminderen.

Diabetische retinopathie

Bij patiënten met diabetische retinopathie die worden behandeld met insuline plus subcutane (s.c.) semaglutide is aangetoond dat zij een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van complicaties van diabetische retinopathie. Voor orale semaglutide is dit risico niet verwaarloosbaar. Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van semaglutide aan mensen met diabetische retinopathie.

Deze patiënten moeten zorgvuldig worden gecontroleerd en behandeld volgens de medische aanbevelingen. Hoewel de voorbijgaande verslechtering van de diabetische retinopathie in verband is gebracht met de snelle verbetering van de glykemische controle, kunnen andere processen niet volledig worden uitgesloten. Het risico van diabetische retinopathie neemt af bij langdurige glykemische controle.

Reactie op behandeling

Volg voor de beste resultaten met semaglutide het voorgestelde doseringsschema. De arts dient zich ervan bewust te zijn dat de absolute biologische beschikbaarheid van semaglutide laag is en dat de blootstelling aan semaglutide zeer laag kan zijn. (2-4% van de patiënten)Dit geldt met name als de respons op semaglutidetherapie minder is dan verwacht.

Natriumgehalte

Het zoutgehalte van dit geneesmiddel is 23 mg per tablet, wat 1% is van de door de WHO aanbevolen dagelijkse natriuminname van 2 g voor een volwassene.

INTERACTIES

Welke geneesmiddelen, stoffen of voedingsmiddelen kunnen de werking van Rybelsus verstoren?

Semaglutide vertraagt de maaglediging, wat de absorptie van andere orale geneesmiddelen kan beïnvloeden.

Effecten van semaglutide op andere geneesmiddelen

Thyroxine

Na een enkele dosis levothyroxine steeg de totale blootstelling (AUC) van thyroxine (gecorrigeerd voor endogene niveaus) met 33%. De hoogst mogelijke blootstelling (Cmax) bleef constant. Bij gelijktijdige toediening van semaglutide en levothyroxine aan patiënten moet monitoring van schildklierparameters worden overwogen.

Warfarine

Na een enkele dosis warfarine had semaglutide geen invloed op de AUC of Cmax van R-warfarine of S-warfarine, en het had geen klinisch significant effect op de farmacodynamische effecten van warfarine zoals bepaald door de International Normalized Ratio (INR). Echter, bij het starten van een semaglutidebehandeling bij patiënten die warfarine of andere cumarinederivaten krijgen, wordt regelmatige controle van de INR aanbevolen.

Rosuvastatine

AUC van rosuvastatine steeg met 41%. [IC 90% : 24, 60] wanneer ook semaglutide werd toegediend. Rosuvastatine heeft een breed therapeutisch bereik, zodat de mate van variatie in de blootstelling niet als klinisch significant wordt beschouwd.

Orale anticonceptiva, furosemide, metformine en digoxine

Tijdens de gelijktijdige behandeling met semaglutide werden geen klinisch significante veranderingen in AUC of Cmax van digoxine, orale anticonceptiva (die ethinyl estradiol en levonorgestrel bevatten), metformine of furosemide waargenomen.

Medische producten met een extreem lage biologische beschikbaarheid (F: 1%) zijn niet onderzocht op interacties.

Effecten van andere geneesmiddelen op semaglutide

Omeprazol

Er werden geen klinisch significante veranderingen in semaglutide AUC of Cmax waargenomen wanneer omeprazol gelijktijdig werd ingenomen.

De AUC en Cmax van semaglutide werden verminderd met respectievelijk 34% en 32% in een onderzoek naar de farmacokinetiek van semaglutide dat gelijktijdig met vijf verschillende tabletten werd ingenomen. Hieruit blijkt dat de absorptie van semaglutide tijdens gelijktijdige toediening wordt beïnvloed door de aanwezigheid van veel tabletten in de maag. Patiënten moeten 30 minuten wachten voordat zij andere orale geneesmiddelen innemen na ontvangst van semaglutide.

Wat is de prijs van Rybelsus in België?

 • Voor 1 doos van 30 Rybelsus tabletten is de prijs : 144,70€
 • Voor 1 doos van 90 Rybelsus tabletten is de prijs : 349,90€

Een reactie achterlaten

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.