•   Koop uw medicijnen online
 •   Een medisch voorschrift laten valideren door artsen
 •   Laat het binnen 24 uur bij u thuis bezorgen

Voordat u Victoza in België koopt zonder recept, moet u weten dat het een farmaceutisch product is op basis van liraglutide 3 ml, uitsluitend op recept verkrijgbaar (klasse A), dat behoort tot de medische categorie van orale hypoglykemische geneesmiddelen.

Wat is het gebruik van Victoza?

 • Victoza wordt voorgeschreven aan mensen met diabetes mellitus type 2 die niet goed wordt beheerd, naast dieet en lichaamsbeweging.
 • wanneer toediening van metformine ongeschikt wordt geacht wegens intolerantie of contra-indicaties, als monotherapie
 • als aanvulling op andere diabetesmedicijnen.
 • voor informatie over onderzoekspopulaties, effect op bloedglucosebeheer en cardiovasculaire voorvallen, en resultaten van klinisch onderzoek.

DOSERING EN TOEDIENING

Victoza: hoe wordt het gebruikt? dosering en toepassing

Dosering

De aanvangsdosering van liraglutide is 0,6 mg per dag om de gastro-intestinale tolerantie te verhogen. De dosering moet na ten minste één week worden verhoogd tot 1,2 mg. Verwacht wordt dat sommige patiënten baat kunnen hebben bij een verhoging van de dosering van 1,2 mg tot 1,8 mg, en afhankelijk van de klinische respons kan de dosis na ten minste één week worden verhoogd tot 1,8 mg om de glykemische controle verder te verbeteren. Doses boven 1,8 mg per dag worden niet aanbevolen.

Victoza kan worden toegevoegd aan een continue metforminetherapie of aan een combinatie van metformine en thiazolidindion. De doses metformine en thiazolidindion kunnen constant worden gehouden.

Victoza kan worden gebruikt met metformine en een sulfonylureum, continue sulfonylureumtherapie, insulinetherapie of beide. Om het risico van hypoglykemie te verminderen wanneer Victoza wordt toegevoegd aan sulfanilureum- of insulinetherapie, moet de dosis sulfanilureum of insuline worden verlaagd.

Zelfcontrole van de bloedglucose is niet nodig om de dosering van Victoza aan te passen. Zelfcontrole van de bloedglucose kan echter nodig zijn bij het begin van de behandeling met Victoza in combinatie met een sulfonylureum of insuline om de dosering van het sulfonylureum of de insuline aan te passen.

Bijzondere populaties
 • patiënten ouder dan 65 jaar
 • leeftijdsspecifieke dosisaanpassingen zijn niet nodig.
 • verslechtering van de nierfunctie

Voor mensen met een lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis is geen doseringsaanpassing nodig. Victoza wordt niet aanbevolen bij patiënten met nierziekten in het eindstadium, aangezien er geen klinische ervaring is met deze populatie.

Verslechtering van de leverfunctie

Bij mensen met een licht of matig verminderde leverfunctie wordt geen wijziging van de dosering geadviseerd. Patiënten met een significante leverfunctiestoornis mogen in België geen Victoza zonder recept kopen.

Pediatrische patiënten

De werkzaamheid en veiligheid van Victoza bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Toedieningsstrategie

Wanneer u Victoza online koopt in België, mag het niet in de spier worden geïnjecteerd of intraveneus worden toegediend.

Victoza wordt eenmaal per dag onderhuids in de maag, dij of bovenarm geïnjecteerd, ongeacht wanneer de maaltijden worden gegeten. De dosering hoeft niet te worden aangepast, de plaats en het tijdstip van injectie kunnen worden gewijzigd. Maar zodra het meest geschikte moment van de dag is bepaald, is het het beste om Victoza op of nabij dat tijdstip toe te dienen.

OVERDOSERING

Wat moet u doen bij een overdosis Victoza?

In klinisch en post-marketingonderzoek zijn overdoseringen tot 40 maal de aanbevolen onderhoudsdosis (72 mg) gedocumenteerd. Patiënten hadden vaak last van ernstige misselijkheid, braken en diarree. Geen enkele patiënt meldde ernstige hypoglykemie. Elke patiënt herstelde volledig zonder problemen.

Afhankelijk van de klinische tekenen en symptomen van de patiënt moet in geval van overdosering passende ondersteunende zorg worden gestart.

BORSTVOEDING EN VERLENING

Mogen zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven Victoza gebruiken?

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van liraglutide bij zwangere vrouwen. In dierstudies is reproductietoxiciteit vastgesteld. De mens kan risico lopen, maar dit is onbekend.

Tijdens de zwangerschap dient insuline te worden gebruikt in plaats van liraglutide. Victoza moet worden gestaakt als een patiënt zwanger wil worden of als een zwangerschap optreedt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of liraglutide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Liraglutide en metabolieten met een vergelijkbare structurele verbinding gaan volgens dieronderzoek niet goed over in de melk. Niet-klinisch onderzoek bij neonatale ratten heeft een behandelingsgerelateerde afname van de neonatale groei aangetoond. Gezien het gebrek aan expertise mag Victoza niet worden ingenomen tijdens de borstvoeding.

Vruchtbaarheid

Dierstudies hebben geen directe negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid aangetoond, afgezien van een bescheiden vermindering van het aantal levende implantaten.

GEBRUIK VAN MACHINES EN AUTORIJDEN

Effecten van Victoza op de bekwaamheid om machines te bedienen en auto te rijden

Victoza heeft weinig of geen effect op de bekwaamheid om machines te bedienen en auto te rijden. Met name wanneer Victoza wordt gebruikt in combinatie met een sulfanilureum of insuline, moeten patiënten worden geadviseerd voorzichtig te zijn om hypoglykemie te voorkomen tijdens het rijden of het bedienen van machines.

CONTRA-INDICATIES

Wanneer mag Victoza niet worden toegediend?

Overgevoeligheid voor één van de hulpstoffen of voor het werkzame bestanddeel.

VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

Wat moet ik weten voordat ik Victoza online koop in België?

Patiënten met diabetes type 1 mogen liraglutide niet innemen, en het mag niet worden gebruikt voor de behandeling van diabetische ketoacidose.

Liraglutide is geen vervanging voor insuline.

Liraglutide wordt niet aanbevolen voor gebruik bij patiënten met NYHA klasse IV congestief hartfalen, omdat er geen ervaring is met deze populatie.

Er is weinig klinische ervaring bij mensen met diabetische gastroparese en inflammatoire darmziekten. Het gebruik van liraglutide wordt niet aanbevolen bij deze patiënten omdat het tijdelijke gastro-intestinale bijwerkingen kan veroorzaken zoals misselijkheid, braken en diarree.

Acute pancreatitis

Het gebruik van GLP-1-receptoragonisten is in verband gebracht met acute pancreatitis. Patiënten moeten worden geïnformeerd over het bepalende teken van acute pancreatitis. Liraglutide in België mag niet opnieuw worden gestart als acute pancreatitis is vastgesteld, het moet worden gestopt als pancreatitis wordt vermoed.

Schildklierziekten

Klinische studies hebben bijwerkingen van de schildklier aangetoond, waaronder struma, vooral bij mensen met een bestaande schildklierdisfunctie. Het is daarom raadzaam liraglutide met voorzichtigheid te gebruiken bij dergelijke mensen.

Hypoglykemie

Hypoglykemie kan waarschijnlijker zijn bij patiënten die liraglutide gebruiken in combinatie met een sulfanilureum of insuline. De dosis sulfanilureum of insuline kan worden verlaagd om het risico van hypoglykemie te verminderen.

Uitdroging

Bij mensen die liraglutide gebruiken, zijn meldingen van uitdrogingsverschijnselen geweest, waaronder nierfalen en acuut nierfalen. Patiënten die worden behandeld met liraglutide moeten worden geïnformeerd over het mogelijke risico van uitdroging in geval van gastro-intestinale bijwerkingen en moeten ervoor zorgen vochtverlies te voorkomen.

INTERACTIES

Welke geneesmiddelen, stoffen of voedingsmiddelen kunnen de werkzaamheid van Victoza beïnvloeden?

Liraglutide had een zeer laag potentieel om deel te nemen aan cytochroom P450-gerelateerde farmacokinetische en plasma-eiwitbindingsinteracties in vitro met andere werkzame geneesmiddelen.

Het geringe effect van liraglutide op de maaglediging kan de absorptie van gelijktijdig toegediende orale geneesmiddelen beïnvloeden. Aangezien er geen klinisch significante vertraging in absorptie is, gebaseerd op de interactiestudies, is het niet nodig de dosering te wijzigen. Bijna niemand die liraglutide in België gebruikt, heeft ten minste één voorval van ernstige diarree gemeld. De absorptie van gelijktijdig gebruikte orale geneesmiddelen kan door diarree worden beïnvloed.

Cumarinederivaten zoals warfarine

Er zijn geen interactiestudies uitgevoerd. Een klinisch significante interactie met actieve geneesmiddelen zoals warfarine die een lage oplosbaarheid of therapeutische index hebben, kan niet worden uitgesloten. Bij de aanvang van een liraglutidebehandeling bij patiënten die warfarine of andere cumarinederivaten gebruiken, moet de INR vaker worden gecontroleerd. (Internationale Genormaliseerde Ratio) wordt aanbevolen.

Paracetamol

Na een enkele dosis van 1000 mg liraglutide werd de totale blootstelling aan paracetamol niet beïnvloed. De mediane tmax werd vertraagd tot 15 minuten en de Cmax van paracetamol daalde met 31%. Bij gelijktijdig gebruik van paracetamol is geen doseringsaanpassing nodig.

Atorvastatine

Na een enkele dosis van 40 mg atorvastatine veranderde liraglutide de totale blootstelling aan atorvastatine niet op een klinisch zinvolle manier. Daarom is het niet nodig de dosering van atorvastatine aan te passen bij toediening van liraglutide. Met liraglutide werd de mediane tmax met 1 tot 3 uur vertraagd en de Cmax van atorvastatine werd met 38% verlaagd.

Griseofulvine

Na een enkele dosis van 500 mg griseofulvine had liraglutide geen effect op de geabsorbeerde hoeveelheid griseofulvine. De mediane tmax bleef ongewijzigd, terwijl de Cmax van griseofulvine toenam. met 37%.. De dosis van griseofulvine of andere stoffen met een lage oplosbaarheid en een hoge permeabiliteit hoeft niet te worden gecorrigeerd.

Digoxine

In combinatie met liraglutide resulteerde een enkele dosis van 1 mg digoxine in een vermindering van 16% van de AUC en een vermindering van 31% van de Cmax. De mediane tmax van digoxine werd vertraagd van 1 uur tot 1,5 uur. Deze resultaten wijzen erop dat het niet nodig is de dosering van digoxine aan te passen.

Lisinopril

Lisinopril AUC werd verminderd met 15% en Cmax met 27% met een enkele dosis van 20 mg liraglutide. Met liraglutide nam de mediane tmax van lisinopril toe van 6 tot 8 uur. Deze resultaten wijzen erop dat het niet nodig is de dosering van lisinopril te wijzigen.

Gebruik van orale anticonceptiva

Na een enkele dosis van een oraal anticonceptiemiddel verminderde Victoza kopen in België online de Cmax van ethinylestradiol en levonorgestrel met respectievelijk 12% en 13%. Liraglutide resulteerde in een 1,5 uur vertraging in Tmax voor beide geneesmiddelen. Blootstelling aan levonorgestrel of ethinyloestradiol vertoonde over het algemeen geen klinisch significant effect. Daarom wordt bij gelijktijdige toediening van liraglutide geen verandering in de anticonceptieve werkzaamheid verwacht.

Insuline

Toen een enkele dosis van 0,5 U/kg insuline detemir en 1,8 mg liraglutide in steady state werd toegediend aan personen met diabetes type 2, werden geen farmacokinetische of farmacodynamische interacties tussen de twee geneesmiddelen gevonden.

INDICATOR VAN ACTIVITEIT

Er zit 6 milligram liraglutide in 1 ml oplossing. Een voorgevulde pen bevat 3 ml vloeistof met 18 milligram liraglutide.

*Een menselijk analoog van glucagon-like peptide-1 (GLP-1) gemaakt met behulp van Saccharomyces cerevisiae en recombinant-DNA-technologieën.

EXCIPIENTEN

 • Natriumfosfaatdihydraat
 • Polyethyleenglycol
 • Fenol
 • Voor injecteerbare preparaten: Water

OPSLAG EN VERVALDATUM

 • Duur : 12 maanden
 • Blijf koel (2 tot 8 graden Celsius). Vermijd bevriezing.
 • Niet in het vriesvak bewaren.
 • Na eerste gebruik bewaren bij 30°C of lager. (tussen 2 en 8°C).
 • Vermijd bevriezing.
 • Laat de dop van de pen erop zitten om lichtschade te voorkomen.

AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING

In een voorgevulde polyolefin en polyacetal multidose pen voor eenmalig gebruik bevindt zich een 3 ml oplossing in een patroon (type 1 glas), met een plunjer (broombutyl), en een met rubber beklede plaat (broombutyl/polyisopreen).

 • Elke pen heeft een capaciteit van 3 ml oplossing, wat overeenkomt met 30 doses van 0,6 mg, 15 doses van 1,2 mg of 10 doses van 1,8 mg.
 • Voorgevulde pennensets met 1, 2, 3, 5 of 10 pennen.
 • Niet alle sets kunnen worden verkocht.

Een reactie achterlaten

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.